Platby

Mesačný príspevok (Školné)


Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v predškolskom zariadení prispieva rodič sumou 30 € mesačne na jedno dieťa. Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v mesiaci na číslo účtu:


SK39 0200 0000 0016 3571 0051


 

(1) Príspevok uhrádza zákonný zástupca dieťaťa materskej škole vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci. Ako variabilný symbol uveďte číslo mesiaca a rok (napr. 92017). Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko dieťa (napr. Ema Novakova). Forma platby: bankovým prevodom, internet bankingom.
 

(2) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa ak má dieťa jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky; alebo zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi; alebo je dieťa umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Školská jedáleň (Stravné)

Príspevky na nákup potravín na jeden deň pre dieťa materskej školy v 3. pásme sú spolu: 1,45 € (desiata, obed, olovrant).

Na základe rozhodnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Dúbravka VZN č. 4/2019 sa účtujú režijné náklady pre ŠJ nasledovne:

Réžia za stravu na 1 mesiac: 10 € - suma je nemenná a nevratná

 

Pri platbe internet bankingom, prosíme uveďte meno dieťaťa a navštevovanú triedu. Platby vykonajte na č. účtu:

SK02 0200 0000 0016 3573 2154

 

Mesačná suma paušálu za stravné je 39,00 €. Termín je do 10 dňa v mesiaci, platby prebiehajú vždy za príslušný mesiac.

 

Vyúčtovanie stravy prebieha v polročných intervaloch (september - december a január - jún).

 

Preplatky sú posielané vždy po zúčtovacom období späť na účet z ktorého bola platba poukázaná.

 

V prípade že Vaše dieťa z akéhokoľvek dôvodu (vrátane nástupu do školy) ukončí dochádzku do MŠ, prosíme odošlite informáciu o tomto stave na emailovú adresu skolskajedalen@mssvantnerova.sk.

 

Deti - predškoláci, ktorí dovŕšia do 31.8 vek 5 rokov platia iba réžijné náklady a to vo výške 10,00 €.

Členský príspevok (ZRMŠ)

Členský príspevok ZRMŠ Švantnerova 1, Bratislava je 60 € na polrok + 5 € práčovňa (na polrok). Suma bola odsúhlasená na 1. triednom ZRMŠ. Uhrádza sa 65 € do 30.10. Suma za 2. polrok sa uhrádza do 28.2.

SK16 0200 0000 0020 1528 1553

Všeobecne záväzné nariadenie

Starosta mestskej časti Bratislava-Dúbravka vyhlasuje úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2019 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 6/2012 a 2/2013.

copyright © 2007-2020 MŠ Švantnerova
www.mssvantnerova.sk     Miro Perdoch Web Design
Miro Perdoch Web Design

POMOC

Pre túto sekciu nie je k dispozícii manuál.

Zoznam študentov krúžku angličtiny

1. Skupina (1. a 2. trieda)
Utorky a štvrtky 14:50 - 15:20 hod.
Bakayová Zuzana
2. trieda
Brenčičová Natália
2. trieda
Broš Samuel
2. trieda
Chmelová Lenka
1. trieda
Čorba Dárius
2. trieda
Dubovská Elena
2. trieda
Gajdoš Martin
2. trieda
Geletová Tamara
2. trieda
Martinovičová Hana
1. trieda
Mižák Martin
1. trieda
Uška Juraj
1. trieda
Wallner Felix
2. trieda
2. Skupina - Pokročilí (4.A a 4.B trieda)
Utorky a štvrtky 15:20 - 15:50 hod.
Buriánková Radka
4.A
Čipáková Ema
4.A
Danková Ella
4.A
Dekan Rastislav
2. trieda
Dostál Dávid
4.A
Eglová Olívia
4.A
Hatalová Natália
4.B
Mižáková Veronika
4.B
Pavlíková Yasmín
4.A
Patoprstá Lea
4.B
Perďochová Dominika
4.B
Popluhárová Paula
4.A
Sedláková Katarína
4.A
Šrámková Klára
4.A
Žilinčár Dominik
2. trieda
3. Skupina - Začiatočníci (4.A a 4.B trieda)
Utorky a štvrtky 15:55 - 16:25 hod.
Bokoch Illia
4.A
Ďurkovský Stanislav
4.A
Guraničová Lenka
4.B
Nevlahová Alexandra
4.B
Pápežová Nina
4.B
Sádovský Miloš
4.A
Somorovský Samuel
4.B
Uheríková Ella
4.A

Zoznam študentov Tanečného krúžku

1. Skupina
Pondelky 14:50 - 15:20 hod.
Bakayová Zuzana
2. trieda
Bernátová Emma
2. trieda
Bolebruchova Miriam
2. trieda
Brenčicová Natália
2. trieda
Čorba Dárius
2. trieda
Dekan Rastislav
2. trieda
Dubovská Elena
2. trieda
Geletová Tamara
2. trieda
Kostková Paulína
2. trieda
Martinovičová Hana
1. trieda
Rybáriková Natália
1. trieda
Valovičová Nela
1. trieda
Wallner Felix
2. trieda
Žilinčár Dominik
2. trieda
2. Skupina
Pondelky 15:25 - 15:55 hod.
Belfi Michal
4.A trieda
Bokoch Illia
4.A trieda
Čipáková Emma
4.A trieda
Danková Ella
4.A trieda
Dostál Dávid
4.A trieda
Ďurkovský Stanislav
4.A trieda
Eglová Olívia
4.A trieda
Hudáková Natália
4.A trieda
Masár Matias
4.A trieda
Pálfiová Hana
4.B trieda
Popluharova Paulína
4.A trieda
Sedláková Katarína
4.A trieda
Stránsky Michal
4.A trieda
Uheríková Ella
4.A trieda
Válová Dominika
4.A trieda
3. Skupina
Pondelky 16:00 - 16:30 hod.
Agalarev Tomáš
4.B trieda
Belica Lukáš
4.B trieda
Bohumelová Natália
4.B trieda
Brusáková Natália
4.B trieda
Čibová Veronika
4.B trieda
Guraničová Lenka
4.B trieda
Hatalová Natália
4.B trieda
Karaffová Katarína
4.B trieda
Miča Filip
4.B trieda
Mihálik Adam
4.B trieda
Mižáková Veronika
4.B trieda
Nevlahová Alexandra
4.B trieda
Pápežová Nina
4.B trieda
Patoprstá Lea
4.B trieda
Perďochová Dominika
4.B trieda
Slížiková Elena
4.B trieda
Somorovský Samuel
4.B trieda
Ušiaková Mia
4.B trieda
Vlachová Emily
4.B trieda

Legenda alergénov

Skupina 1
Obilniny obsahujúce lepok (pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut alebo iné hybridné odrody) a výrobky z nich.
Skupina 2
Kôrovce a výrobky z nich
Skupina 3
Vajcia a výrobky z nich
Skupina 4
Ryby a výrobky z nich
Skupina 5
Arašidy a výrobky z nich
Skupina 6
Sójové zrná a výrobky z nich
Skupina 7
Mlieko a výrobky z neho, vrátane laktózy
Skupina 8
Orechy, ktorými sú mandle, lieskové orechy, vlašské orechy, kešu, pekanové orechy, para orechy, pistácie, makadamové orechy a queenslandské orechy a výrobky z nich
Skupina 9
Zeler a výrobky z neho
Skupina 10
Horčica a výrobky z nej
Skupina 11
Sezamové semená a výrobky z nich
Skupina 12
Oxid siričitý a siričitany v koncentráciách vyšších ako 10 mg/kg alebo 10 mg/l
Skupina 13
Vlčí bôb a výrobky z neho
Skupina 14
Mäkkýše a výrobky z nich

Reklamačné podmienky

Predávajúci zodpovedá za výrobné vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.
Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené prepravou zabezpečovanou Slovenskou poštou a.s..
Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené hrubým alebo nesprávnym zaobchádzaním s produktom.
S prípadnou reklamáciou našich produktov sa obracajte na remini@remini.sk.
V prípade doručenia na dobierku si obsah zásielky skontrolujte ihneď po jej prevzatí. Ak je tovar zjavne poškodený následkom dopravy, žiadajte náhradu od Slovenská pošta a.s.