Platby

Mesačný príspevok (Školné)


Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v predškolskom zariadení prispieva rodič sumou 60 € mesačne na jedno dieťa. Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v mesiaci na číslo účtu:


SK39 0200 0000 0016 3571 0051


Ako správu pre prijímateľa uveďte meno, priezvisko dieťaťa a triedu


 

(1) Na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný 
zástupca dieťaťa mesačne sumou 60,00 eur na jedno dieťa.
(2) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa v prípadoch stanovených zákonom. (1)
(3) Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa v 
prípadoch stanovených zákonom. (2)
(4) Pomernú časť určeného príspevku uhrádza zákonný zástupca v prípade, ak bola prerušená 
prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými vážnymi dôvodmi. Výšku 
pomernej časti určí zriaďovateľ.

________________________________

1 § 28 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov
2 § 28 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov

Školská jedáleň (Stravné)

Kontakty na ŠJ

Vedúca školskej jedálne                                    Emília  Štefeková

Kontaktný telefón                                              0918 360 343 – informácie o vyúčtovaní

Kontaktný e-mail                                                                         sjsvantnerova@dubravka.sk 

Osobné stretnutia                                               po telefonickom dohovore

 

Platby na stravu a réžijné náklady:

Stravná jednotka / deň : 2,30 eur
Desiata : 0,55 centov
Obed : 1,30 eur
Olovrant :0,45 centov

Dotácia stravy : 1,40 eur ( týka sa predškolákov , ktorí dovŕšia 6 rokov do 31.08 2024)
Doplatok rodiča : 0,90 centov + réžijné náklady vo výške 12,00 eur na mesiac.

Réžia ( nevratná čiastka) - 1 mesiac : 12,00 eur
Individuálne stravovanie - 1 mesiac : 10,00 eur (deti s potravinovou alergiou)

V prípade potravinovej alergie u dieťaťa je potrebné túto skutočnosť nahlásiť v Šj pri MŠ, priniesť potvrdenie od lekára špecialistu s rozpisom dotknutých potravín, potvrdenie je potrebné aktualizovať každý školský rok.

Odhasovanie detí zo stravy:

Povinnosťou rodiča v čase neprítomnosti dieťaťa v MŠ odhlásiť stravu v edupage do 7,45 hod cez ospravedlnenku, v dolnej časti sa nachádza jedáleň, odhlasovanie sa týka všetkých detí v opačnom prípade rodič uhrádza stravu v plnej výške.

Pri platbách na stravu je potrebné riadiť sa kreditom dieťaťa, prosím uhrádzať iba to čo je potrebné.

Preplatky a nedoplatky za stravu budú prevedené do nového školského roka.
Vyúčtovanie prebehne iba končiacim deťom v MŠ pred nástupom do školy.

V prípade záujmu o pol dennú dochádzku u dieťaťa nahlásiť v MŠ a to písomnou formou ( súvisle celý mesiac od 1 - 31)

v prípade nejasností ma prosím kontaktujte.

Zásady stravovania: podľa vyhlášky č. 330/ 2009 Z.z

Časová štruktúra jedálnych lístkov počas piatich stravovacích dní v jednozmenej prevádzke jedálny lístok obsahuje:
- dve hlavné jedlá ( pečené, varené , dusené)
- jeden krát do týždňa ryba ( polievka, hlavné jedlo)
- jeden krát jedlo zo zníženou dávkou mäsa s nadstavením
- dva krát hlavné jedlo múčne, zeleninové, ktoré sa podávajú najmä v pondelok a piatok

Program školské ovocie: jablká, hrušky,slivky,jahody,hrášok( v závislosti od sezóny)
Program školské mlieko

Jedálny lístok je zverejnený v edupage

Ďakujem a želám úspešný  nový školský rok 2023/2024

Vedúca ŠJ

Štefeková Emília

  mss-vzn-03-2023-1682506258.pdf  (VZN 3/3023 o príspevku za školneé a stravné) 
  mss-oznam-sj-1.docx  (Oznam školskej jedálne) 

Členský príspevok (ZRMŠ)

Členský príspevok ZRMŠ Švantnerova 1, Bratislava je 60 € na polrok + 5 € práčovňa (na polrok). Suma bola odsúhlasená na 1. triednom ZRMŠ. Uhrádza sa 65 € do 30.10. Suma za 2. polrok sa uhrádza do 28.2.

SK16 0200 0000 0020 1528 1553

Všeobecne záväzné nariadenie

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka podľa § 15 odsek 2 písm. a) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6, § 140 ods. 10 a § 141 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako iba „zákon“), sa uznieslo na všeobecne záväznom nariadení č. 1/2021 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.

  mss-miestne-zastupitelstvo-vzn-1-2023-prispevky-rodicov.doc  (VZN č. 1/2023 zo dňa 31.1. 2023) 

Súbory na stiahnutie

  mss-vzn-03-2023.pdf (VZN 3/2023 o príspevku na školné a stravné )
copyright © 2007-2024 MŠ Švantnerova
www.mssvantnerova.sk     Miro Perdoch Web Design
Miro Perdoch Web Design

POMOC

Pre túto sekciu nie je k dispozícii manuál.

Zoznam študentov krúžku angličtiny

1. Skupina (1. a 2. trieda)
Utorky a štvrtky 14:50 - 15:20 hod.
Bakayová Zuzana
2. trieda
Brenčičová Natália
2. trieda
Broš Samuel
2. trieda
Chmelová Lenka
1. trieda
Čorba Dárius
2. trieda
Dubovská Elena
2. trieda
Gajdoš Martin
2. trieda
Geletová Tamara
2. trieda
Martinovičová Hana
1. trieda
Mižák Martin
1. trieda
Uška Juraj
1. trieda
Wallner Felix
2. trieda
2. Skupina - Pokročilí (4.A a 4.B trieda)
Utorky a štvrtky 15:20 - 15:50 hod.
Buriánková Radka
4.A
Čipáková Ema
4.A
Danková Ella
4.A
Dekan Rastislav
2. trieda
Dostál Dávid
4.A
Eglová Olívia
4.A
Hatalová Natália
4.B
Mižáková Veronika
4.B
Pavlíková Yasmín
4.A
Patoprstá Lea
4.B
Perďochová Dominika
4.B
Popluhárová Paula
4.A
Sedláková Katarína
4.A
Šrámková Klára
4.A
Žilinčár Dominik
2. trieda
3. Skupina - Začiatočníci (4.A a 4.B trieda)
Utorky a štvrtky 15:55 - 16:25 hod.
Bokoch Illia
4.A
Ďurkovský Stanislav
4.A
Guraničová Lenka
4.B
Nevlahová Alexandra
4.B
Pápežová Nina
4.B
Sádovský Miloš
4.A
Somorovský Samuel
4.B
Uheríková Ella
4.A

Zoznam študentov Tanečného krúžku

1. Skupina
Pondelky 14:50 - 15:20 hod.
Bakayová Zuzana
2. trieda
Bernátová Emma
2. trieda
Bolebruchova Miriam
2. trieda
Brenčicová Natália
2. trieda
Čorba Dárius
2. trieda
Dekan Rastislav
2. trieda
Dubovská Elena
2. trieda
Geletová Tamara
2. trieda
Kostková Paulína
2. trieda
Martinovičová Hana
1. trieda
Rybáriková Natália
1. trieda
Valovičová Nela
1. trieda
Wallner Felix
2. trieda
Žilinčár Dominik
2. trieda
2. Skupina
Pondelky 15:25 - 15:55 hod.
Belfi Michal
4.A trieda
Bokoch Illia
4.A trieda
Čipáková Emma
4.A trieda
Danková Ella
4.A trieda
Dostál Dávid
4.A trieda
Ďurkovský Stanislav
4.A trieda
Eglová Olívia
4.A trieda
Hudáková Natália
4.A trieda
Masár Matias
4.A trieda
Pálfiová Hana
4.B trieda
Popluharova Paulína
4.A trieda
Sedláková Katarína
4.A trieda
Stránsky Michal
4.A trieda
Uheríková Ella
4.A trieda
Válová Dominika
4.A trieda
3. Skupina
Pondelky 16:00 - 16:30 hod.
Agalarev Tomáš
4.B trieda
Belica Lukáš
4.B trieda
Bohumelová Natália
4.B trieda
Brusáková Natália
4.B trieda
Čibová Veronika
4.B trieda
Guraničová Lenka
4.B trieda
Hatalová Natália
4.B trieda
Karaffová Katarína
4.B trieda
Miča Filip
4.B trieda
Mihálik Adam
4.B trieda
Mižáková Veronika
4.B trieda
Nevlahová Alexandra
4.B trieda
Pápežová Nina
4.B trieda
Patoprstá Lea
4.B trieda
Perďochová Dominika
4.B trieda
Slížiková Elena
4.B trieda
Somorovský Samuel
4.B trieda
Ušiaková Mia
4.B trieda
Vlachová Emily
4.B trieda

Legenda alergénov

Skupina 1
Obilniny obsahujúce lepok (pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut alebo iné hybridné odrody) a výrobky z nich.
Skupina 2
Kôrovce a výrobky z nich
Skupina 3
Vajcia a výrobky z nich
Skupina 4
Ryby a výrobky z nich
Skupina 5
Arašidy a výrobky z nich
Skupina 6
Sójové zrná a výrobky z nich
Skupina 7
Mlieko a výrobky z neho, vrátane laktózy
Skupina 8
Orechy, ktorými sú mandle, lieskové orechy, vlašské orechy, kešu, pekanové orechy, para orechy, pistácie, makadamové orechy a queenslandské orechy a výrobky z nich
Skupina 9
Zeler a výrobky z neho
Skupina 10
Horčica a výrobky z nej
Skupina 11
Sezamové semená a výrobky z nich
Skupina 12
Oxid siričitý a siričitany v koncentráciách vyšších ako 10 mg/kg alebo 10 mg/l
Skupina 13
Vlčí bôb a výrobky z neho
Skupina 14
Mäkkýše a výrobky z nich

Reklamačné podmienky

Predávajúci zodpovedá za výrobné vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.
Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené prepravou zabezpečovanou Slovenskou poštou a.s..
Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené hrubým alebo nesprávnym zaobchádzaním s produktom.
S prípadnou reklamáciou našich produktov sa obracajte na remini@remini.sk.
V prípade doručenia na dobierku si obsah zásielky skontrolujte ihneď po jej prevzatí. Ak je tovar zjavne poškodený následkom dopravy, žiadajte náhradu od Slovenská pošta a.s.