Platby

Mesačný príspevok (Školné)


Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v predškolskom zariadení prispieva rodič sumou 30 € mesačne na jedno dieťa. Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v mesiaci na číslo účtu:


SK39 0200 0000 0016 3571 0051


Ako variabilny symbol uveďte meno, priezvisko dieťaťa a triedu


 

(1) Na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný 
zástupca dieťaťa mesačne sumou 30,00 eur na jedno dieťa.
(2) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa v prípadoch stanovených zákonom. (1)
(3) Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa v 
prípadoch stanovených zákonom. (2)
(4) Pomernú časť určeného príspevku uhrádza zákonný zástupca v prípade, ak bola prerušená 
prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými vážnymi dôvodmi. Výšku 
pomernej časti určí zriaďovateľ.

________________________________

1 § 28 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov
2 § 28 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov

Školská jedáleň (Stravné)

Príspevky na nákup potravín na jeden deň pre dieťa materskej školy v 3. pásme sú spolu: 1,45 € (desiata 0,36 €, obed 0,85 €, olovrant 0,24 €).

 

Na základe rozhodnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Dúbravka VZN č. 1/2021 sa účtujú režijné náklady pre ŠJ nasledovne:

 

Réžia za stravu na 1 mesiac: 10 € - suma je nemenná a nevratná

Platby paušálom (priemer na 20 dní): 29,00 + 10,00 = 39,00 €

Poldenná (priemer na 20 dní): 24,20 + 10,00 = 34,20 €

Deti, ktoré majú individuálnu stravu hradia režijné náklady vo výške 10,00 €.

 

Pri platbe internet bankingom prosíme uveďte:

  • Poznámka / účel platby: meno dieťaťa a navštevovanú triedu
  • Konštantný symbol: 0308
  • Variabilný symbol: triedu, ktorú dieťa navštevuje
  • Platby vykonajte na č. účtu: SK02 0200 0000 0016 3573 2154

Mesačná suma paušálu za stravné je 39,00 €. Termín je najneskôr do 25. dňa mesiaca predchádzajúceho mesiacu, v ktorom sa stravovanie poskytuje.

 

Vyúčtovanie stravy prebieha v polročných intervaloch. Preplatky za obdobie 01.09 2021 – 31.12 2021 sa poukážu v januári 2022

a preplatky za obdobie 01.01.2022 – 30.6 2022 sa poukážu po ukončení dochádzky do MŠ (júl – august).

 

Preplatky sú posielané vždy po zúčtovacom období späť na účet z ktorého bola platba poukázaná.

 

V prípade že Vaše dieťa z akéhokoľvek dôvodu (vrátane nástupu do školy) ukončí dochádzku do MŠ, prosíme odošlite informáciu o tomto stave na emailovú adresu sjsvantnerova@dubravka.sk.

 

Prosím nahlásiť alergie detí na stravu a priniesť potvrdenie od lekára špecialistu s presným rozpisom dotknutých potravín na tento školský rok 2021/2022.

Prosím nahlásiť, ak niektoré dieťa nebude čerpať olovranty (iba obdobie celého mesiaca).

 

Nahlasovanie/odhlasovanie stravy je nutné do 7:45 hod. Na telefónne číslo:  02/ 6436 4540

Členský príspevok (ZRMŠ)

Členský príspevok ZRMŠ Švantnerova 1, Bratislava je 60 € na polrok + 5 € práčovňa (na polrok). Suma bola odsúhlasená na 1. triednom ZRMŠ. Uhrádza sa 65 € do 30.10. Suma za 2. polrok sa uhrádza do 28.2.

SK16 0200 0000 0020 1528 1553

Všeobecne záväzné nariadenie

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka podľa § 15 odsek 2 písm. a) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6, § 140 ods. 10 a § 141 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako iba „zákon“), sa uznieslo na všeobecne záväznom nariadení č. 1/2021 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.

  mss-vzn-1-2021.pdf  (Všeobecno-záväzné nariadenie 1/2021) 
copyright © 2007-2022 MŠ Švantnerova
www.mssvantnerova.sk     Miro Perdoch Web Design
Miro Perdoch Web Design

POMOC

Pre túto sekciu nie je k dispozícii manuál.

Zoznam študentov krúžku angličtiny

1. Skupina (1. a 2. trieda)
Utorky a štvrtky 14:50 - 15:20 hod.
Bakayová Zuzana
2. trieda
Brenčičová Natália
2. trieda
Broš Samuel
2. trieda
Chmelová Lenka
1. trieda
Čorba Dárius
2. trieda
Dubovská Elena
2. trieda
Gajdoš Martin
2. trieda
Geletová Tamara
2. trieda
Martinovičová Hana
1. trieda
Mižák Martin
1. trieda
Uška Juraj
1. trieda
Wallner Felix
2. trieda
2. Skupina - Pokročilí (4.A a 4.B trieda)
Utorky a štvrtky 15:20 - 15:50 hod.
Buriánková Radka
4.A
Čipáková Ema
4.A
Danková Ella
4.A
Dekan Rastislav
2. trieda
Dostál Dávid
4.A
Eglová Olívia
4.A
Hatalová Natália
4.B
Mižáková Veronika
4.B
Pavlíková Yasmín
4.A
Patoprstá Lea
4.B
Perďochová Dominika
4.B
Popluhárová Paula
4.A
Sedláková Katarína
4.A
Šrámková Klára
4.A
Žilinčár Dominik
2. trieda
3. Skupina - Začiatočníci (4.A a 4.B trieda)
Utorky a štvrtky 15:55 - 16:25 hod.
Bokoch Illia
4.A
Ďurkovský Stanislav
4.A
Guraničová Lenka
4.B
Nevlahová Alexandra
4.B
Pápežová Nina
4.B
Sádovský Miloš
4.A
Somorovský Samuel
4.B
Uheríková Ella
4.A

Zoznam študentov Tanečného krúžku

1. Skupina
Pondelky 14:50 - 15:20 hod.
Bakayová Zuzana
2. trieda
Bernátová Emma
2. trieda
Bolebruchova Miriam
2. trieda
Brenčicová Natália
2. trieda
Čorba Dárius
2. trieda
Dekan Rastislav
2. trieda
Dubovská Elena
2. trieda
Geletová Tamara
2. trieda
Kostková Paulína
2. trieda
Martinovičová Hana
1. trieda
Rybáriková Natália
1. trieda
Valovičová Nela
1. trieda
Wallner Felix
2. trieda
Žilinčár Dominik
2. trieda
2. Skupina
Pondelky 15:25 - 15:55 hod.
Belfi Michal
4.A trieda
Bokoch Illia
4.A trieda
Čipáková Emma
4.A trieda
Danková Ella
4.A trieda
Dostál Dávid
4.A trieda
Ďurkovský Stanislav
4.A trieda
Eglová Olívia
4.A trieda
Hudáková Natália
4.A trieda
Masár Matias
4.A trieda
Pálfiová Hana
4.B trieda
Popluharova Paulína
4.A trieda
Sedláková Katarína
4.A trieda
Stránsky Michal
4.A trieda
Uheríková Ella
4.A trieda
Válová Dominika
4.A trieda
3. Skupina
Pondelky 16:00 - 16:30 hod.
Agalarev Tomáš
4.B trieda
Belica Lukáš
4.B trieda
Bohumelová Natália
4.B trieda
Brusáková Natália
4.B trieda
Čibová Veronika
4.B trieda
Guraničová Lenka
4.B trieda
Hatalová Natália
4.B trieda
Karaffová Katarína
4.B trieda
Miča Filip
4.B trieda
Mihálik Adam
4.B trieda
Mižáková Veronika
4.B trieda
Nevlahová Alexandra
4.B trieda
Pápežová Nina
4.B trieda
Patoprstá Lea
4.B trieda
Perďochová Dominika
4.B trieda
Slížiková Elena
4.B trieda
Somorovský Samuel
4.B trieda
Ušiaková Mia
4.B trieda
Vlachová Emily
4.B trieda

Legenda alergénov

Skupina 1
Obilniny obsahujúce lepok (pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut alebo iné hybridné odrody) a výrobky z nich.
Skupina 2
Kôrovce a výrobky z nich
Skupina 3
Vajcia a výrobky z nich
Skupina 4
Ryby a výrobky z nich
Skupina 5
Arašidy a výrobky z nich
Skupina 6
Sójové zrná a výrobky z nich
Skupina 7
Mlieko a výrobky z neho, vrátane laktózy
Skupina 8
Orechy, ktorými sú mandle, lieskové orechy, vlašské orechy, kešu, pekanové orechy, para orechy, pistácie, makadamové orechy a queenslandské orechy a výrobky z nich
Skupina 9
Zeler a výrobky z neho
Skupina 10
Horčica a výrobky z nej
Skupina 11
Sezamové semená a výrobky z nich
Skupina 12
Oxid siričitý a siričitany v koncentráciách vyšších ako 10 mg/kg alebo 10 mg/l
Skupina 13
Vlčí bôb a výrobky z neho
Skupina 14
Mäkkýše a výrobky z nich

Reklamačné podmienky

Predávajúci zodpovedá za výrobné vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.
Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené prepravou zabezpečovanou Slovenskou poštou a.s..
Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené hrubým alebo nesprávnym zaobchádzaním s produktom.
S prípadnou reklamáciou našich produktov sa obracajte na remini@remini.sk.
V prípade doručenia na dobierku si obsah zásielky skontrolujte ihneď po jej prevzatí. Ak je tovar zjavne poškodený následkom dopravy, žiadajte náhradu od Slovenská pošta a.s.