Prijímanie deti do MŠ

Oznámenie o zápise detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy, ktorej zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Dúbravka v školskom roku 2024/2025


________________________________________________________________________


O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľ materskej školy podľa § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Riaditeľ materskej školy postupuje v zmysle § 59 a 59a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č.541/2021 Z. z. o materskej škole .  1. Termín a miesto zápisu


Zákonný zástupca dieťaťa vyplní elektronický formulár žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy v mestskej časti Bratislava-Dúbravka a žiadosť elektronicky odošle. Po odoslaní si žiadosť vytlačí a zanesie všeobecnému lekárovi pre deti a dorast na potvrdenie zdravotnej spôsobilosti dieťaťa absolvovať predprimárne vzdelávanie. Lekár zároveň na žiadosti aj uvedie údaje v akom rozsahu dieťa má alebo nemá absolvované povinné očkovania. Žiadosť následne podpíšu obaja zákonní zástupcovia dieťaťa. Takto lekársky potvrdenú a podpísanú žiadosť zákonný zástupca dieťaťa osobne doručí v stanovenom termíne riaditeľke materskej školy, ktorú v elektronickej žiadosti vybral ako prioritnú.


Formulár žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2024/2025 bude dostupný na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Dúbravka od 2. mája 2024.


Elektronický formulár žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy je potrebné vyplniť a odoslať v termíne od 2.mája do 30. mája 2024.


Vyplnenú žiadosť predloží zákonný zástupca riaditeľke materskej školy osobne:


V STREDU 29. mája 2024 od 15.00 hodiny do 17.00 hodiny


VO ŠTVRTOK 30. mája 2024 od 15.00 hodiny do 17.00 hodiny


Pri doručení riadne vyplnenej Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie aj s potvrdením od všeobecného lekára pre deti a dorast, zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy k nahliadnutiu občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.


Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca dieťaťa predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.  1. Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy


Prednostne sa prijímajú deti, ktoré :Osobitné podmienky prijímania detí do MŠ.Na predprimárne vzdelávanie sa spravidla prijíma dieťa od troch rokov veku.


Výnimočne možno prijať do materskej školy aj dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku, ak to kapacitné, personálne a celkové prevádzkové podmienky umožňujú.


 


RNDr. Martin Zaťovič, v.r.


starosta

copyright © 2007-2024 MŠ Švantnerova
www.mssvantnerova.sk     Miro Perdoch Web Design
Miro Perdoch Web Design

POMOC

Pre túto sekciu nie je k dispozícii manuál.

Zoznam študentov krúžku angličtiny

1. Skupina (1. a 2. trieda)
Utorky a štvrtky 14:50 - 15:20 hod.
Bakayová Zuzana
2. trieda
Brenčičová Natália
2. trieda
Broš Samuel
2. trieda
Chmelová Lenka
1. trieda
Čorba Dárius
2. trieda
Dubovská Elena
2. trieda
Gajdoš Martin
2. trieda
Geletová Tamara
2. trieda
Martinovičová Hana
1. trieda
Mižák Martin
1. trieda
Uška Juraj
1. trieda
Wallner Felix
2. trieda
2. Skupina - Pokročilí (4.A a 4.B trieda)
Utorky a štvrtky 15:20 - 15:50 hod.
Buriánková Radka
4.A
Čipáková Ema
4.A
Danková Ella
4.A
Dekan Rastislav
2. trieda
Dostál Dávid
4.A
Eglová Olívia
4.A
Hatalová Natália
4.B
Mižáková Veronika
4.B
Pavlíková Yasmín
4.A
Patoprstá Lea
4.B
Perďochová Dominika
4.B
Popluhárová Paula
4.A
Sedláková Katarína
4.A
Šrámková Klára
4.A
Žilinčár Dominik
2. trieda
3. Skupina - Začiatočníci (4.A a 4.B trieda)
Utorky a štvrtky 15:55 - 16:25 hod.
Bokoch Illia
4.A
Ďurkovský Stanislav
4.A
Guraničová Lenka
4.B
Nevlahová Alexandra
4.B
Pápežová Nina
4.B
Sádovský Miloš
4.A
Somorovský Samuel
4.B
Uheríková Ella
4.A

Zoznam študentov Tanečného krúžku

1. Skupina
Pondelky 14:50 - 15:20 hod.
Bakayová Zuzana
2. trieda
Bernátová Emma
2. trieda
Bolebruchova Miriam
2. trieda
Brenčicová Natália
2. trieda
Čorba Dárius
2. trieda
Dekan Rastislav
2. trieda
Dubovská Elena
2. trieda
Geletová Tamara
2. trieda
Kostková Paulína
2. trieda
Martinovičová Hana
1. trieda
Rybáriková Natália
1. trieda
Valovičová Nela
1. trieda
Wallner Felix
2. trieda
Žilinčár Dominik
2. trieda
2. Skupina
Pondelky 15:25 - 15:55 hod.
Belfi Michal
4.A trieda
Bokoch Illia
4.A trieda
Čipáková Emma
4.A trieda
Danková Ella
4.A trieda
Dostál Dávid
4.A trieda
Ďurkovský Stanislav
4.A trieda
Eglová Olívia
4.A trieda
Hudáková Natália
4.A trieda
Masár Matias
4.A trieda
Pálfiová Hana
4.B trieda
Popluharova Paulína
4.A trieda
Sedláková Katarína
4.A trieda
Stránsky Michal
4.A trieda
Uheríková Ella
4.A trieda
Válová Dominika
4.A trieda
3. Skupina
Pondelky 16:00 - 16:30 hod.
Agalarev Tomáš
4.B trieda
Belica Lukáš
4.B trieda
Bohumelová Natália
4.B trieda
Brusáková Natália
4.B trieda
Čibová Veronika
4.B trieda
Guraničová Lenka
4.B trieda
Hatalová Natália
4.B trieda
Karaffová Katarína
4.B trieda
Miča Filip
4.B trieda
Mihálik Adam
4.B trieda
Mižáková Veronika
4.B trieda
Nevlahová Alexandra
4.B trieda
Pápežová Nina
4.B trieda
Patoprstá Lea
4.B trieda
Perďochová Dominika
4.B trieda
Slížiková Elena
4.B trieda
Somorovský Samuel
4.B trieda
Ušiaková Mia
4.B trieda
Vlachová Emily
4.B trieda

Legenda alergénov

Skupina 1
Obilniny obsahujúce lepok (pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut alebo iné hybridné odrody) a výrobky z nich.
Skupina 2
Kôrovce a výrobky z nich
Skupina 3
Vajcia a výrobky z nich
Skupina 4
Ryby a výrobky z nich
Skupina 5
Arašidy a výrobky z nich
Skupina 6
Sójové zrná a výrobky z nich
Skupina 7
Mlieko a výrobky z neho, vrátane laktózy
Skupina 8
Orechy, ktorými sú mandle, lieskové orechy, vlašské orechy, kešu, pekanové orechy, para orechy, pistácie, makadamové orechy a queenslandské orechy a výrobky z nich
Skupina 9
Zeler a výrobky z neho
Skupina 10
Horčica a výrobky z nej
Skupina 11
Sezamové semená a výrobky z nich
Skupina 12
Oxid siričitý a siričitany v koncentráciách vyšších ako 10 mg/kg alebo 10 mg/l
Skupina 13
Vlčí bôb a výrobky z neho
Skupina 14
Mäkkýše a výrobky z nich

Reklamačné podmienky

Predávajúci zodpovedá za výrobné vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.
Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené prepravou zabezpečovanou Slovenskou poštou a.s..
Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené hrubým alebo nesprávnym zaobchádzaním s produktom.
S prípadnou reklamáciou našich produktov sa obracajte na remini@remini.sk.
V prípade doručenia na dobierku si obsah zásielky skontrolujte ihneď po jej prevzatí. Ak je tovar zjavne poškodený následkom dopravy, žiadajte náhradu od Slovenská pošta a.s.